Konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.43.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy oraz określenia regulaminu konkursu

Data ogłoszenia   2020-11-02 
Forma zatrudnienia   Inna
Status naboru   W toku

Na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity U. z 2020 r. poz. 194.. zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.),  oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (tekst jednolity Dz.U z 2020r. poz 724)  zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, które zawiera przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.
3. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu:
1) na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji kultury oraz na jej stronie internetowej;
2) na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora oraz na jego stronie internetowej;
3) w dziennikach lub internetowych wydaniach dzienników:
a) co najmniej jednym o zasięgu ogólnokrajowym,
b) co najmniej jednym regionalnym;
4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury, a w uzasadnionych przypadkach w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.
§ 2. Określa się Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który zawiera formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora.
§ 3. Powołanie Komisji Konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.
§ 4. Wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytucji kultury, tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy  wraz z programem działania Instytucji kultury stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.OW.43.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 2 listopada 2020 r.

Ogłoszenie konkursu

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy:
Wymiar etatu: 1
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 5 lat.
Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:
Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy
34-460 Szczawnica ul. Główna 6
I. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania
1. Wymagania obowiązkowe:
l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe,
3) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,
4) przedstawienie autorskiego programu działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia 0050.OW.43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy oraz określenia regulaminu konkursu.
5) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,
6) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
7) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
8) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych,
9) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
10) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
11) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,
2) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
4) organizowanie w oparciu o bazę Ośrodka przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie budżetu własnego,
5) prawo jazdy kat.B,
6) doświadczenie w pracy z instytucjami kultury.
3. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.
Oferty kandydatów powinny zawierać:
l) pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy,
2) zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytucji kultury, tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy wraz z programem działania Instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.OW.43.2020 z Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy oraz określenia regulaminu konkursu,
3) pisemny, autorski program działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 0050.OW.43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 2 LISTOPADA 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy oraz określenia regulaminu konkursu,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
7) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
8) Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi),
12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych t.j. z dnia 19 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
13) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej, 3
II. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu oraz wymaganych dokumentów.
Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103, w terminie do 2 lutego 2021r. do  godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy". Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta Gminy Szczawnica. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
Dokumenty wymienione w rozdziale I ust. 3 w punktach 1-5 oraz 8-10 i 12, powinny być podpisane własnoręcznie przez zgłaszających się do konkursu. Pozostałe dokumenty mogą zostać złożone w kserokopiach.
III. Informacje dodatkowe:
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica powoła Komisję Konkursową,
2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.
O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
3) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – w ciągu 7 dniu po upływie terminu składania wniosków, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - w ciągu 14 dni po upływie terminu składania wniosków,
4) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy ul. Główna 6 tel. tel. 182622666
5) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.OW.43.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 2 listopada 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWNICY

Rozdział I

Formalne kryteria doboru kandydatów
§ 1. 1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośródka Kultury w Szczawnicy wyłania się w drodze konkursu.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
§ 2. 1. Kandydat na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy powinien:
1) posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe,
3) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,
4) przedstawić autorski programu działania Miejskiego Ośródka Kultury w Szczawnicy z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia 0050.OW.43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 2 listopada 2020r.. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośródka Kultury w Szczawnicy oraz określenia regulaminu konkursu,
5) wykazać się doświadczeniem w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,
6) wykazać się doświadczeniem we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
7) wykazać się znajomością zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
8) wykazać się znajomością przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych,
9) posiadać predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
10) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
11) wykazać się niekaralnością za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
2. Ponadto preferowani będą kandydaci:
1) znający język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,
2) wykazujący się kreatywnością, dyspozycyjnością, odpowiedzialnością, rzetelnością, kulturą osobistą,
3) posiadający predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
4) posiadający umiejętność do organizowania w oparciu o bazę Ośrodka przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie budżetu,
5) posiadający prawo jazdy kat. B,
6) posiadający doświadczenie pracy z instytucjami kultury.
3. Oferta przystąpienia do konkursu powinien zawierać:
1) pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy,
2) zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytucji kultury, tj. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy wraz z programem działania Instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.OW.43.2020 z Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy oraz określenia regulaminu konkursu,
3) pisemny, autorski program działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 0050.OW.43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 2 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy oraz określenia regulaminu konkursu,
4) życiorys (CV)  z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
7) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi).
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych t.j. z dnia 19 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
13) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej.

Rozdział II
Komisja Konkursowa
§ 3. 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica powołuje 5-cio osobową komisję konkursową,
2. Imienny skład komisji konkursowej ze wskazaniem przewodniczącego komisji wraz z określeniem szczegółowego trybu pracy komisji zostanie określony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica osobnym zarządzeniem.
3. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym lub powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności. Jeżeli okoliczności te zostaną ujawnione po powołaniu komisji, organizator niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania tego członka.
§ 4. 1. Komisja powinna rozpocząć pracę niezwłocznie po upływie terminu zgłoszeń do konkursu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wyłania ze swojego składu zastępcę przewodniczącego.
3. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracą Komisji kieruje jego zastępca.
4. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Komisji.
5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
6. Przewodniczący Komisji ma prawo odroczyć konkurs w szczególnie uzasadnionych wypadkach (np. choroba kandydata lub członków komisji).
7. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.
8. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, Komisja stwierdza to w protokole posiedzenia.
§ 5. 1. Do zadań komisji należy:
1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego,
3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,
4) przekazywanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją organizatorowi.
Rozdział III
Tryb przeprowadzenia konkursu
Konkurs przeprowadza się 2 etapowo.
I etap
§ 6. 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od określenia kryteriów oceny przydatności kandydatów. Dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata załącza się do protokołu.
2. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu.
3. Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
4. Przewodniczący komisji informuje pisemnie kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to 7 dni.
II etap
§ 7. 1. Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (w porządku alfabetycznym), obejmujące: wysłuchanie wystąpień kandydatów – przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku dyrektora oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.
2. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym, nie później niż w terminie 14 dni po upływie terminu składania wniosków. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem,
3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.
4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w ust. 3, komisja przystępuje do drugiego głosowania.
5. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.
6. Przewodniczący Komisji przedstawia kandydatom wyniki konkursu bezpośrednio po jego rozstrzygnięciu.
§ 8. Protokół z posiedzenia komisji, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.
§ 9. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora wszystkich kandydatów, bądź nie rozstrzygnięcia konkursu, Komisja zwróci się do Organizatora z wnioskiem o ponowne ogłoszenie konkursu.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.OW.43.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 2 listopada 2020 r.

UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO –FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURYORAZ PROGRAMU DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY
zawarta w dniu ...., w Szczawnicy, pomiędzy: Miastem i Gminą Szczawnica, reprezentowaną przez ...., zwaną dalej „Organizatorem”,
a Kandydatem na stanowisko Dyrektora Panem/Panią zwanym dalej „Kandydatem” zwana dalej „Umową” Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity U. z 2020 r. poz. 194.. zm.)w związku zaplanowanym zatrudnieniem Pana/Pani .... na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury w Szczawnicy, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Organizatora pod nr 1, zwanego dalej „Instytucją”, Strony Umowy zgodnie określają warunki organizacyjno–finansowe działalności Instytucji oraz program jej działania.
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest określenie szczegółowych warunków organizacyjno–finansowych działalności Instytucji oraz programu jej działania, a także wynikające z nich prawa i obowiązki Stron.
2. Instytucja prowadzi działalność oraz wykonuje zadania na podstawie:
a) Uchwały nr XXII/161/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy (zwanego dalej Statutem), który określa podstawowe warunki organizacyjno–finansowe działalności Instytucji
b) wewnętrznych zarządzeń i regulaminów, w szczególności regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania Instytucji,
c) powszechnie obowiązujących przepisów ustaw i aktów wykonawczych.
3. Program działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy (zwany dalej „Programem”), obejmujący okres 5 lat, określa Załącznik nr 1 do Umowy.
§ 2. ZOBOWIĄZANIA KANDYDATA
1. Kandydat zobowiązany jest sprawować obowiązki wynikające z Umowy zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i Programem, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Umowy, z należytą starannością, dążąc do realizowania przez Instytucję zaplanowanej działalności programowej, finansowej, organizacyjnej i inwestycyjnej.
2. Kandydat zobowiązuje się zarządzać Instytucją i kierować jej bieżącą działalnością. W razie nieobecności dyrektora Instytucji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Instytucji kierować będzie wskazana przez dyrektora Instytucji osoba, w granicach udzielonego jej upoważnienia.
3. Kandydat zobowiązuje się do podejmowania starań w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową z innego źródła niż dotacja podmiotowa i dotacje celowe pochodzące od Organizatora.
4. Kandydat zobowiązuje się zapewnić realizację planu działalności Instytucji.
5. Kandydat będzie przekazywał Organizatorowi:
a) niezwłocznie po zakończeniu kontroli zewnętrznych w Instytucji kopii wyników tych kontroli (protokołów, sprawozdań pokontrolnych, informacji z kontroli, itp.),
b) dodatkowe informacje związane z kontrolą,
c) wszelkie informacje dotyczące działalności Instytucji na żądanie Organizatora.
6. Dyrektor opracowuje roczne szczegółowe plany działalności w roku poprzedzającym wdrożenie planu po sporządzeniu planu finansowego na dany rok budżetowy.
7. Dyrektor przedkłada Organizatorowi plany działalności oraz plany finansowe na dany rok.
8. Na żądanie Organizatora Kandydat umożliwia dokonywanie kontroli działalności Instytucji.
9. W ostatnim roku kadencji Kandydat nie będzie podejmować zobowiązań finansowych, do realizacji których ma dochodzić w okresie trwania kolejnych kadencji, chyba, że Strony postanowią inaczej.
10. Dyrektor zapewnia:
a) uzyskiwanie zakładanego poziomu przychodów,
b) realizację zgodnie z harmonogramem planu strategicznego i rocznego planu działalności Instytucji,
c) racjonalizację wydatków Instytucji,
d) dokonywanie wydatków w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań,
e) bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej Instytucji,
f) szczegółowe rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa.
11. Brak realizacji przez Dyrektora planów oraz prowadzenie działalności Instytucji, przynoszącej jej straty w gospodarce finansowej stanowić może podstawę, do odwołania Dyrektora przez Organizatora.
§ 3. 1. Dyrektor zobowiązuje się do niewykonywania w czasie trwania Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jakichkolwiek dodatkowych zajęć, które mogłyby powodować podejrzenie o ich konkurencyjność do ich działalności prowadzonej przez Instytucję.
2. W przypadku prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, przed powołaniem na stanowisko, Dyrektor, zobowiązany jest zaprzestać prowadzenia tych zajęć najpóźniej z dniem powołania na stanowisko Dyrektora.
3. Dyrektor, w okresie zajmowania stanowiska, zobowiązany jest do dbałości o dobre imię Instytucji.
§ 4. 1. Dyrektor zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie informacje poufne, uzyskane w trakcie pełnienia swej funkcji, wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków i nie przekazywać tych informacji żadnym osobom z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej Umowy.
2. Dyrektor ma obowiązek zachowania poufności także przez okres sześciu miesięcy po upływie okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
3. Przez informację poufną należy w szczególności rozumieć informacje handlowe, techniczne, organizacyjne, programowe i know-how oraz uzyskane w związku z pełnieniem funkcji dyrektora.
§ 5. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia:
a) dotację podmiotową na utrzymanie i działalność Instytucji,
b) inne środki w ramach możliwości budżetowych Organizatora.
2. Organizator zobowiązuje się do terminowego przekazywania Instytucji należnej kwoty dotacji podmiotowej, zgodnie z uchwałami budżetowymi na dany rok w uzgodnionych transzach.
3. Przez cały czas trwania Umowy Organizator zobowiązuje się do wypłaty Kandydatowi wynagrodzenia za pracę w wysokości i na warunkach określonych w umowie o pracę na podstawie powołania na stanowisku dyrektora Instytucji, chyba, ze Strony postanowią inaczej.
§ 6. CZAS TRWANIA UMOWY I WARUNKI USTANIA JEJ OBOWIĄZYWANIA
1. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Kandydata na stanowisko dyrektora Instytucji i obowiązuje przez cały okres pełnienia obowiązków dyrektora Instytucji przez Kandydata.
2. Ostatecznym terminem podpisania niniejszej umowy jest dzień 15 lutego 2021r.  Odmowa podpisania umowy przez Kandydata powoduje jego niepowołanie na stanowisko dyrektora Instytucji.
3. Umowa przestaje obowiązywać z dniem odwołania Kandydata ze stanowiska dyrektora Instytucji.
5. Organizator może odstąpić od Umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Kandydata zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz ze wskazaniem przyczyn i terminu odstąpienia.
7. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Organizatora, jak również odstąpienie przez Kandydata od realizacji niniejszej umowy może stanowić przyczynę uzasadniającą odwołanie Kandydata ze stanowiska dyrektora Instytucji.
§ 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Organizator i Kandydat zobowiązują się współdziałać ze sobą w dobrej wierze i poszanowaniu słusznych interesów każdej ze Stron.
2. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy powstałe z przyczyn dotyczących Kandydata.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawy o finansach publicznych.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i są wprowadzane w drodze aneksu pod rygorem nieważności.
5. Załącznik do Umowy stanowi jej integralną część.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: dla Kandydata oraz dla Organizatora.
Załącznik nr 1: Program

(Podpis) Organizator

(Podpis) Kandydat

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3
PROGRAM DZIAŁANIA
INSTYTUCJI KULTURY t.j.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWNICY
NA LATA 2017-2022

I.Misja
Nadrzędna idea istnienia instytucji, sformułowana i odwołująca się do dorobku MOK-u i działalności wynikającej z jej statutu a także uwzględniająca rolę, jaką pełni lub powinna pełnić ta instytucja, jako samorządowa instytucja kultury
II.Wizja
Obraz instytucji kultury – jej sytuacja, wizerunek, pozycja – w określonym punkcie w przyszłości (za okres 5 lat, okres zależny od długości powołania dyrektora)
III.Cele
W tej części należy określić cele długoterminowe krótkoterminowe oraz konkretne działania służące realizacji tych celów
1. Cele długoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki
(na okres do 5 lat)
Cele powinny być wyznaczone w oparciu o zadania statutowe MOK-u i być dla niego prorozwojowe. Powinny one dotyczyć zdiagnozowania obszarów działań MOK-u. Wśród celów długoterminowych powinny być wyznaczone cele w obszarach: działalności programowej (z uwzględnieniem jakości i innowacyjności działań), marki i wizerunku MOK-u.
2. Cele krótkoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki na najbliższy rok.
(Cele krótkoterminowe powinny uwzględniać cele długoterminowe oraz szczegółowy program działania MOK-u za dany rok)

Lp. Cel długoterminowy (oczekiwany stan/zmiany) Cele krótkoterminowe Wskaźniki *
1.      
2.      
       

 

* wskaźniki  powinny obejmować (z zachowaniem stopnia ogólności) możliwe do przewidzenia ilości (liczby) co najmniej w kategoriach zamieszczonych poniżej.
Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy:
1. Projekty obejmujące współpracę lokalną, regionalną i międzynarodową (partnerską)
2. Działalność usługowa
3. Koncerty/Imprezy
4. Wystawy/ Cykle wystaw
5. Inne (zgodne ze statutem)

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel. 18 262 22 03. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: miasto@szczawnica.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@szczawnica.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 18 262 22 03.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia swoich danych w przypadkach określonych w przepisach RODO a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
7.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
9.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
10.Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy. Podanie niezbędnych danych jest wymogiem ustawowym. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego prawa, są podawane dobrowolnie.

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej

Miejscowość, data, czytelny odpis

Zarządzenie konkurs na dyrektora MOK

Klauzula informacyjna

Scroll to top
Skip to content