Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Ciesielka.
 • E-mail: m.ciesielka@cksip.szczawnica.pl
 • Telefon: 18 262 22 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy
 • Adres: ul. Szalaya 103
  34-460 Szczawnica
 • E-mail: biuro@cksip.szczawnica.pl
 • Telefon: 18 262 22 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy prowadzi wejście wyposażone w podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia Biurowe Centrum Kultury, Sportu i Promocji znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Przed wejściem do budynku od strony ulicy św. Krzyża znajduje się dzwonek dla osób ze specjalnymi potrzebami, którym petent powiadamia sekretariat o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku. Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z petentem w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się do ww. osoby w celu jej obsłużenia.
 2. W budynku nie ma zainstalowanych wind.
 3. Do budynku i można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Kultury, Sportu i Promocji udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej osobami uprawnionymi, następujące formy kontaktu:

SMS: 696009888
fax: 18 262 22 03
e-mail: biuro@cksip.szczawnica.pl
Dopuszcza się korzystanie z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.